Stadgar

STADGAR

Tammisaaren punavankimuistomerkin hoitoyhdistys -

Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs ry

Översättning från de finska stadgarna

§1

Föreningens namn är: Tammisaaren punavankimuistomerkin hoitoyhdistys - Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs ry. Föreningens hemort är Raseborg stad, och dess verksamhetsområde hela Finland.

§2

Föreningens syfte är

    att upprätthålla gravminnesmärkets traditioner

    att upprätthålla, övervaka samt sköta gravområdets skick.

För att uppnå sitt syfte upprätthåller föreningen genom talko-arbete gravminnesmärket samt dess områdes skick. Anordnar minnesevenemang, diskussionstillfällen samt för ändamålet lämpliga utställningar. Fungerar i samarbete med olika organisationer, myndigheter samt samarbetsparter.

§3

Föreningen kan äga fastigheter, ta emot understöd, donationer och testamenten samt anordna lotterier och insamlingar samt bedriva kioskhandel i en verksamhetspunkt. Vid behov skaffar föreningen vederbörande lov för sin verksamhet.

§4

Som föreningens medlem kan vara 18 år fylld person, eller registrerad förening som godkänner syftet med föreningens verksamhet och målsättning, samt fyller de stadgenliga medlemsskyldigheterna. Föreningens styrelse besluter om godkännandet av nya medlemmar.

§5

Föreningen kan utesluta medlem om denne försummar stadgenliga till honom/henne hörande medlemsavgifter, eller på annat sätt handlar i strid med föreningens målsättningar. Beslut om uteslutandet gör föreningens möte på förslag av styrelsen.

§6

Medlem kan utgå ur föreningen genom att meddela detta, skriftligt till styrelsen eller dess ordförande, eller på föreningens möte för att antecknas i protokollet.

§7

Föreningens medlem bör årligen betala medlemsavgift vilken bestäms av föreningens möte för ett kalenderår i gången.

§8

Som föreningens högsta beslutande organ fungerar föreningens egentliga möte, årsmötet, vilket hålles i mars. Kallelsen till mötet bör ske via föreningens hemsida senast tre (3) veckor före mötet. I möteskallelsen bör nämnas de viktigaste på mötet till behandling kommande ärendena samt ärenden som berör stadgeändringar och nedläggning av föreningen. Medlem som önskar att det egentliga mötet behandlar nån speciell sak bör framföra förslag om detta till föreningens styrelse i så god tid före mötet att det kan innefattas i möteskallelsen.

§9

Vid föreningens möte har varje personmedlem en röst.

Medlemsföreningarna väljer sina representanter till föreningens möte. Varje förening kan välja en (1) representant per påbörjade 50 medlemmar, dock högst tre (3) representanter av vilka varje har en röst.

§10

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

Behandlas och fastställes den av styrelsen uppgjorda verksamhetsberättelsen samt fastställes föregående periods räkenskaper utgående från revisorernas utlåtande

    Beslutes om räkenskaps och ansvarsfrihet

    Godkännes den av styrelsen uppgjorda budgeten och verksamhetsplanen för verksamhetsperioden

    Beslutes om styrelseledamoternas antal

    Väljes åt föreningen två (2) revisorer samt suppleanter för dem

    Väljes ordförande och sekreterare åt föreningen

    Väljes föreningens övriga ordinarie styrelsemedlemmar samt suppleanter

    Behandlas övriga av styrelsen för mötet föredragna ärenden

§11

Som föreningens verkställande organ fungerar styrelsen bestående av förutom ordförande och sekreterare fyra (4) till tio (10) ordinarie ledamöter och fyra (4) suppleanter. Styrelsen väljer viceordförande inom styrelsen samt kassör åt föreningen.

Styrelsens verksamhetsperiod är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen är beslutför då förutom ordförande eller viceordförande minst hälften av ledamoterna är närvarande.

§12

Styrelsens uppgift är:

    Förbereda de ärenden som skall behandlas vid föreningens möte samt verkställa de beslut som gjorts vid föreningens möte

    Tillsätta behövliga arbetsgrupper för utförandet av sina uppgifter

    Föra medlemsregister.

§13

Föreningens namn skrives av ordföranden och sekreteraren alltid två tillsammans.

§14

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Föreningens räkenskaper och dokument rörande verksamheten bör styrelsen tillhandahålla revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

§15

Föreningens stadgar kan ändras på föreningens årsmöte på förslag av styrelsen eller om ett förslag om detta har gjorts till styrelsen en månad före årsmötet, och det finns nämnt i möteskallelsen.

En stadgeändring förutsätter två tredjedels (2/3) majoritet av mötets röster.

§16

Om föreningen upphör överlåtes tillgångarna till Folkets Bildningsfonds (Kansan Sivistysrahasto) Ekenäs fond (Tammisaaren rahasto) och om denna upphört till FBF för bruk som främjar föreningens syften.

§17

Om i dessa stadgar inte annat nämns, följes föreningslagen.