Säännöt

Tammisaaren punavankimuistomerkin hoitoyhdistys – Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs ry


1 § Yhdistyksen nimi on, Tammisaaren punavankimuistomerkin hoitoyhdistys – Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs ry. Kotipaikka on Raaseporin kaupunki ja toimialueena koko Suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus on

- ylläpitää hautamuistomerkin perinteitä

- ylläpitää, valvoa ja hoitaa hautamuistomerkkialueen kuntoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hoitaa talkoovoimin muistomerkin ja sen alueen kuntoa. Järjestää muistotapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja tarkoitukseen soveltuvia näyttelyitä. Toimii yhteistyössä eri järjestöjen, viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

3 § Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia, rahan-keräyksiä ja kioskikauppaa yhdessä toimipisteessä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.

4 § Yhdistyksen jäsenenä voi olla 18 vuotta täyttänyt henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan tarkoituksen, tavoitteet ja täyttää sääntöjen mukaiset jäsenvelvoitteet. Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä.

5 § Yhdistys voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen laiminlyö hänelle sääntöjen mukaan kuuluvien jäsenmaksujen tai toimii muuten yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti. Erotuspäätöksen tekee yhdistyksen kokous hallituksen tekemän ehdotuksen perusteella.

6 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa sen pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § Yhdistyksen jäsenen on vuosittain maksettava jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous määrää kalenterivuodeksi kerrallaan.

8 § Yhdistyksen ylimpänä elimenä toimii yhdistyksen kokous. Varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään maaliskuussa. Kutsut yhdistyksen kokouksiin on toimitettava yhdistyksen kotisivulle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa esille tulevat asiat sekä sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen liittyvät asiat. Jäsenen, joka haluaa varsinaisen kokouksen käsittelevän jotain erityistä asiaa, on toimitettava ehdotus niin hyvissä ajoin ennen kokousta yhdistyksen hallitukselle, että se ehditään sisällyttää kokouskutsuun.

9 § Yhdistyksen kokouksessa jokaisella henkilöjäsenellä on yksi ääni. Jäsenyhdistykset valitsevat edustajansa yhdistyksen kokoukseen. Kukin jäsenyhdistys voi valita kokoukseen yhden (1) jäsenen alkavaa 50 jäsentä kohden kuitenkin enintään kolme (3) edustajaa, kullakin edustajalla on yksi ääni.

10 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

- käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintakertomus sekä vahvistetaan tilintarkastajien lausunnon perusteella tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta

- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

- hyväksytään hallituksen laatima tilikauden toiminta- ja taloussuunnitelma

- päätetään hallituksen jäsenten määrästä

- valitaan yhdistykselle kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt

- valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja sihteeri

- valitaan yhdistyksen hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

- käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

11 § Yhdistyksen täytäntöön panevana elimenä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi neljästä (4) kymmeneen (10) varsinaista ja neljä (4) varajäsentä. Hallitus valitsee yhdistykselle varapuheenjohtajan keskuudestaan ja taloudenhoitajan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

12 § Hallituksen tehtävänä on

- valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja toimeenpanna yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset

- valita tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia työryhmiä

- pitää luetteloa jäsenistä

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri aina kaksi yhdessä.

14 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja toimintaa koskevat asiakirjat on hallituksen toimitettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

15 § Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen vuosikokouksessa hallituksen ehdotuksesta tai jos siihen liittyvä ehdotus on tehty hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta ja siitä on mainittu kokouskutsussa. Sääntöjen muuttaminen edellyttää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöä kokouksessa annetuista äänistä.

16 § Jos yhdistys purkautuu, varat luovutetaan Kansan Sivistysrahastolle (KSR) käytettäväksi Tammisaaren rahaston hyväksi. tai sen ollessa purkautunut KSR:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

17 § Jos näissä säännöissä ei muuta sanota, noudatetaan yhdistyslakia.