Gjorda projekt

Uppdatering och förbättring av namnplattorna 2018.

Föreningen har under de gångna åren gått igenom namnen på namntavlorna. De visade sig innehålla en del felaktigheter vilka man nu har rättat till efter bästa förmåga. Samtidigt som man rättade de kända felen förbättrade man också läsbarheten av plattorna och gjorde övrigt underhåll på dem. Plattorna omgraverades och iståndsattes under vintern och kunde sättas på sin plats igen vid minnesmärket lämpligt till 1 maj firandet 2018.

REPARATION AV GRANITMURENS GRUND 2013

2013 märktes att sockeln till till granitväggen i  minnesmärkets utvidgningsdel hade fått sprickor. Det var en följd av att marken hade satt sig vid linjegravarna. Därför var man tvungen att åtgärda de uppkomna skadorna. Arbetet som var både nödvändigt och krävande, krävande med tanke på att det var en gravplats, gjordes av en entrepenör som hade erfarenhet av liknande uppdrag åt församlingar. Arbetet tog knappt två veckor under den tiden var minnesmärket delvis avstängt.

Här nedan några bilder tagna under arbetets gång

UTSTÄLLNINGSUTRYMMETS BYGGPROJEKT 2008

Till minnesevenemanget 1998 ordnades en fotoutställning om händelserna 1918 och fånglägret i Ekenäs. Utställningen fanns att se i ett tält nära minnesmärket och kunde besökas under evenemanget. Utställningen fick mycket besökare och då man började planera minnesevenemanget 2008 väcktes också tanken att uppföra en byggnad i minnesmärkets närhet för en bestående fotoutställning om händelserna 1918 och om fånglägret i Ekenäs.

Byggnaden planerades av arkitekt Kaisu Taskinen.

Utställningen kom att delvis grunda sig på utställningen 1998. Arbetsgruppen bakom utställningen var Petri Tanskanen, Kauko Viitala samt Bengt Lindholm.

Byggprojektet genomfördes helt med talkokraft och i den deltog förutom en kärngrupp också många andra frivilliga. Dragare för byggprojektet var Kauko Viitala.